Ogłoszenia

Prosimy o zalogowanie się do platformy Teams za pomocą otrzymanego loginu i hasła.

Na platformie będą umieszczane ważne informacje dotyczące rady rodziców.

Instrukcja do zalogowania w aplikacji Teams


BEZPIECZNA EDUKACJA


Zachęcamy do obejrzenia filmu informacyjnego przygotowanego przez Miasto Olsztyn (Telewizja Kopernik) dotyczącego przestrzegania reżimu sanitarnego w związku z epidemią COVID-19.

https://youtu.be/Uyk2Pky9rT8


SZANOWNI PAŃSTWO


Informuję, że przedszkole od dnia 01 września 2020r. funkcjonuje na zasadach obowiązujących przed wystąpieniem COVID-19. W dalszym ciągu obowiązują jednak wszystkie obostrzenia sanitarne, szczegółowe informacje znajdują się w załączonych procedurach.
Proszę o zapoznanie się z nimi i przestrzeganie. Jednocześnie proszę o wypełnienie 3 załączników i dostarczenie ich do przedszkola najpóźniej w dniu przyprowadzenia dziecka.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Grażyna Kucharska

 

 ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W/Z
PRZEDSZKOLU NR 6 im. Jeana de La Fontaine’a w Olsztynie
PODCZAS TRWANIA PANDEMII COVID-191

 

1. Do przedszkola przyprowadzają i odbierają dziecko z przedszkola wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni. W wyjątkowych przypadkach można upoważnić jedną inną osobę. Do budynku przedszkola może wejść tylko jedna osoba dorosła z dzieckiem.
2. Rodzice/opiekunowie do przedszkola wchodzą i poruszają się po nim w maseczkach lub przyłbicach, dezynfekują dłonie przy wejściu.
3. Na terenie przedszkola należy zachować odstęp od drugiej osoby wynoszący co najmniej 1,5 m.
4. Nie będą przyjmowane dzieci z katarem i kaszlem.
5. Po rozebraniu dziecka przez rodzica/opiekuna dziecko do Sali zajęć odprowadza rodzic lub opiekun.
6. Do przedszkola zakazuje się przynoszenia przez dzieci własnych zabawek, rysunków i książek oraz innych przedmiotów.
7. Przy zauważeniu przez nauczyciela u dziecka jakichkolwiek objawów chorobowych (tj. podwyższona temperatura, kaszel, katar, ból głowy, ból gardła, zapalenie spojówek, duszność lub inne zgłaszane przez dziecko dolegliwości) rodzic/opiekun bezwzględnie, po otrzymaniu powiadomienia od nauczyciela, musi odebrać dziecko z przedszkola.
8. Po odebraniu dziecka z przedszkola i wizycie u lekarza rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić przedszkole o stanie zdrowia dziecka.
9. Zabrania się przyprowadzania dziecka, jeśli ktoś z domowników jest na kwarantannie, izolacji lub przejawia jakiekolwiek objawy infekcji górnych dróg oddechowych.
10. Prosimy rodziców o wyjaśnienie dzieciom panującej sytuacji oraz o regularnym przypominaniu o podstawowych zasadach higieny: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie oraz pożegnanie.
11. Rodzice /opiekunowie zobowiązani są do podpisania poniżej zamieszczonego oświadczenia i dostarczenie do przedszkola najpóźniej w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka.
12. W przypadku podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19 nauczyciel zapewnia dziecku opiekę w wyznaczonym jako izolatka pomieszczeniu. Natychmiast powiadamia o wystąpieniu objawów chorobowych dyrektora i rodziców/opiekunów dziecka. W nagłych przypadkach szybko pogarszającego się stanu zdrowia dziecka nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem przedszkola powiadamia służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.

 


PROCEDURY POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 6
im. Jeana de La Fontaine’a w Olsztynie
obowiązujące od dnia 1 września 2020r. w związku z pandemią
COVID-19


Zgodnie z wytycznym Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej:
1. W Sali może przebywać maksymalnie do 25 dzieci, pod warunkiem, że spełnione są
warunki:
co najmniej 15 m 2 ; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m 2 ,
jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m 2 .
Dzieci będą mogły korzystać wyłącznie z zabawek łatwych do dezynfekcji.
2. Obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek z domu.
3. Dzieci nie powinni wymieniać się przyborami między sobą
4. Nauczyciel pilnuje, aby dzieci często myły ręce ciepłą wodą z mydłem, zwracając uwagę dokładne wykonywanie tych czynności.
5. W trakcie zabaw i zajęć nauczyciel stara się wytłumaczyć dzieciom, że należy zachować dystans.
6. Nauczyciele w miarę możliwości utrzymują dystans w kontakcie z dzieckiem.
7. Grupy przedszkolne w miarę możliwości powinny ograniczyć spotykanie się we wspólnej przestrzeni.
8. Przebywanie w ogrodzie powinno odbywać się w różnych godzinach.
9. Sale będą wietrzone , w miarę możliwości, jak najczęściej.
10. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola pomagający dzieciom podczas przeprowadzenia zabiegów higienicznych zobowiązani są do noszenia maseczek (przyłbic) i rękawiczek w przypadku braku możliwości zachowania 1,5 m odstępu.
11. Dzieci nie mogą mieć kontaktu z pracownikami kuchni.
12. W szatni dzieci może przebywać jednocześnie pięcioro rodziców (Rodzice są proszeni o dostosowanie się zaleceń pracownika dyżurującego przy szatni).
13. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
14. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.


Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19
1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
2.   W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.


W przypadku wątpliwości kontakt do:
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ul. Żołnierska 16, 10-561
Olsztyn
tel/fax ( 89 ) 527-43-10; sekretariat: ( 89 ) 524-83-05
telefon alarmowy całodobowy: 601 203 001


Na infolinii NFZ 800 190 590 można uzyska informacje dotyczące postępowania
w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 

Załączniki:
1. Upoważnienia
2. Oświadczenie 1
3. Oświadczenie 2

 

 


 

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

1. numer rachunku 82 1020 3541 0000 5302 0291 6997

2. opłata za godzinę pobytu w przedszkolu ponad czas realizowania podstawy wychowania przedszkolnego - 1,00 zł.

3. opłata za wyżywienie: 4 posiłki - 10,00 zł.

4. dzieci 6-letnie odbywające roczne obowiązkowe  przygotowanie przedszkolne zwolnione są z opłaty za godziny pobytu w przedszkolu