Rok szkolny 2021/2022

Udział Przedszkola Miejskiego nr 6 w Olsztynie w projektach realizowanych w roku szkolnym 2021/2022

 

Mały miś w świecie wielkiej literatury to ogólnopolski projekt czytelniczy. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa, zachęcenie dzieci do czytania oraz przyczynianie się do kształtowania postawy otwartości na świat i poznawanie nowych ludzi. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022. Projekt zakłada realizację następujących modułów:

 •  Czytamy razem z Małym Misiem
 • Kodujemy razem z Małym Misiem
 • Opowiem Wam o Polsce
 • Misiowe recepty na pozytywne myślenie
 • Bajarz misiowy
 • Misiowe zajęcia pod chmurką.

 

 

   „20 minut dla matematyki”– edukacja matematyczna w domu i przedszkolu. Celem głównym projektu jest wprowadzanie skutecznych zmian w edukacji matematycznej zgodnej z potrzebami rozwojowymi dzieci w przedszkolu poprzez świadome włączanie się do projektu #20minutdlamatematyki nauczycieli (placówek) i rodziców. Metodyka programu zakłada naukę matematyki w sposób czynnościowy, czyli zgodny z rozwojem dziecka, nabywanie kompetencji matematycznych poprzez działanie.

 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych Ogólnopolskich Programów edukacyjnych dla przedszkoli i szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat.  Dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w całym kraju wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       CELE OGÓLNE PROJEKTU:

 • Kształtowanie post  społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
 • Integracja zespołu klasowego.
 • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

 

 

O PROJEKCIE: MAMO, TATO WOLĘ WODĘ! - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Braniewie

„Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.

Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

 

 

Czyste powietrze wokół nas - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrołęce - Portal Gov.pl

Program  edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas”.

Założeniem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
Cele szczegółowe programu:
Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z darami natury świat nie jest ponury!”.

Celem głównym ekologiczno- plastycznego projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste, czyli „zero odpadów”, „zero marnowania”.  Dzieci wykorzystując materiały naturalne tworzą ciekawe praceplastyczne, techniczne, gry zespołowe.

 

 

 

Projekt – Ścieżka edukacyjna „Ekospacer przedszkolaka” łączy Przedszkole Miejskie nr 2 z Przedszkolem Miejskim nr 4 w Olsztynie. Na trasie ekospaceru rozmieszczonych zostało13 tablic edukacyjnych, które są przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Mają na celu edukację dzieci, młodzieży a także osób dorosłych oraz zwrócenie uwagi na konieczność ochrony środowiska naturalnego. Na terenie przedszkoli oraz na trasie ścieżki rozmieszczone będą budki lęgowe dla nietoperzy, w celu wspomagania działań związanych z ochroną czynną.

 

 

Autochodzik Program edukacji komunikacyjnej dla najmłodszych.

Realizowany od 2009 roku program obejmuje co roku swym zasięgiem setki dzieci z kilkudziesięciu przedszkoli z Olsztyna i terenu województwa warmińsko – mazurskiego. Obecnie głównym organizatorem działań w Olsztynie jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie, który wraz z partneramin wspierają corocznie organizację działań w ramach programu.

Cele:
Przygotowanie dzieci do samodzielnego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Opracowany program, rodzaj i liczba poszczególnych elementów pomocy edukacyjnych zostały tak dobrane, aby można było w pełni realizować zadania wychowania przedszkolnego w obszarze komunikacji drogowej.

 

Logo projektu eTwinning. Na tle bombek choinkowych znajduje się napis "Christmas Cards Exchange"

Autorski projekt eTwinning “Christmas Cards Exchange” polega na stworzeniu i wymianie kartek świątecznych zawierających elementy charakterystyczne dla tradycji bożonarodzeniowej poszczególnych krajów partnerskich.

Głównymi celami projektu są:

– wzbogacanie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych w różnych zakątkach świata

– rozwijanie umiejętności współpracy przy wspólnym zadaniu

– kształtowanie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego (język komunikacji w projekcie).

 

 

„ECOprzedszkole” projekt edukacyjny, którego głównym  założeniem jest wzbogacenie wiedzy dzieci na temat edukacji przyrodniczej i ekologicznej oraz najbliższego otoczenia. Ma on kształtować wśród dzieci postawę ekologiczną, która będzie charakteryzowała się ciekawością świata, poczuciem ogromnej więzi z przyrodą oraz odpowiedzialnością za przyrodę i środowisko.  Im wcześniej dziecko zacznie zaprzyjaźniać się ze światem przyrody, tym bardziej będzie wrażliwe na szkody i krzywdy wyrządzone przez innych.