Opłaty

Drodzy Rodzice.

Uprzejmie informujemy, iż opłaty za korzystanie z usług przedszkola oraz opłaty za wyżywienie należy dokonywać przelewem

do dnia 10 każdego miesiąca

(liczy się data wpływu środków)

na rachunek bankowy przedszkola 

82 1020 3541 0000 5302 0291 6997

W tytule przelewu należy wskazać:

imię i nazwisko dziecka

oraz określić wysokość opłaty za pobyt i wysokość opłaty za wyżywienie.

Po ostatnim ustalonym dniu  zbierania opłat czyli po 10 każdego miesiąca naliczane są odsetki z „tytułu  nieterminowego uiszczania opłat za pobyt dziecka oraz wyżywienie”.

 

Od 1 stycznia 2020 r. Rodzice ponoszą opłatę w wysokości 1 złoty za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Opłata, o której mowa  dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

Od 1 stycznia 2021 r. opłata za wyżywienie za 4 posiłki wynosi 8,50 zł.

Czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w naszym przedszkolu realizowany jest od 7.30 do 12.30.