Projekt PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA  I CELE:
– kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, szacunku do własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, uwrażliwienie na historię, folklor i tradycje Polski, dostrzeganie wartości dorobku polskiej nauki i kultury,
– uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
– budzenie poczucia empatii wobec innych ludzi, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych i niesienia pomocy.