Rok szkolny 2022/2023

Udział Przedszkola Miejskiego nr 6 w Olsztynie w projektach realizowanych w roku szkolnym 2022/2023

 

Mały miś w świecie wielkiej literatury to ogólnopolski projekt czytelniczy. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa, zachęcenie dzieci do czytania oraz przyczynianie się do kształtowania postawy otwartości na świat i poznawanie nowych ludzi. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023. Projekt zakłada realizację następujących modułów:

 •  Czytamy razem z Małym Misiem
 • Projekt dla nauczycieli. Emocje w życiu codziennym.
 • Pamiętnik naszej grupy.
 • Zmisiowane zajęcia.
 • Mały miś i zdrowe nawyki.
 • Spacerki literackie.

 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych Ogólnopolskich Programów edukacyjnych dla przedszkoli i szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat.  Dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w całym kraju wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

 

 

O PROJEKCIE: MAMO, TATO WOLĘ WODĘ! - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Braniewie

„Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.

Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

 

 

Czyste powietrze wokół nas - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrołęce - Portal Gov.pl

Program  edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas”.

Założeniem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
Cele szczegółowe programu:
Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z darami natury świat nie jest ponury!”.

Celem głównym ekologiczno- plastycznego projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste, czyli „zero odpadów”, „zero marnowania”.  Dzieci wykorzystując materiały naturalne tworzą ciekawe prace plastyczne, techniczne, gry zespołowe.

 

 

 

Autochodzik Program edukacji komunikacyjnej dla najmłodszych.

Realizowany od 2009 roku program obejmuje co roku swym zasięgiem setki dzieci z kilkudziesięciu przedszkoli z Olsztyna i terenu województwa warmińsko – mazurskiego. Obecnie głównym organizatorem działań w Olsztynie jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie, który wraz z partneramin wspierają corocznie organizację działań w ramach programu.

Cele:
Przygotowanie dzieci do samodzielnego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Opracowany program, rodzaj i liczba poszczególnych elementów pomocy edukacyjnych zostały tak dobrane, aby można było w pełni realizować zadania wychowania przedszkolnego w obszarze komunikacji drogowej.

 

  W ramach realizacji projektu ’Dookoła Polski” podejmować będziemy różnorodne aktywności inspirowane historią, legendami i ważnymi miejscami z różnych regionów Polski. Chcemy od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach ideę lokalnego patriotyzmu oraz miłość do ojczyzny.

Cele projektu

 • propagowanie idei lokalnego patriotyzmu
 • kształtowanie postaw patriotycznych
 • rozbudzanie miłości do ojczyzny
 • poszerzanie wiedzy o Polsce a także o jej poszczególnych regionach
 • nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym
 • aktywizowanie środowiska przedszkolnego.

 

Program Adaptacyjny „Jestem dzielnym przedszkolakiem

Cele ogólne:

 • stworzenie dzieciom odpowiednich warunków do szybkiej adaptacji w nowym środowisku społecznym jakim jest przedszkole
 • nawiązanie współpracy z domem rodzinnym przedszkolaków w celu określenia wspólnych działań odnośnie adaptacji i stworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i akceptacji

Cele szczegółowe:

 •  integracja dzieci w grupie rówieśniczej,
 • pomoc dzieciom samodzielnym przekroczeniu progu przedszkolnego od nowego roku szkolnego oraz zmniejszenie napięcia emocjonalnego tym związanego,
 • zapoznanie dzieci z zasadami panującymi w przedszkolu,
 • pomoc dzieciom czasie nieobecności rodziców,
 • zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa,
 • podnoszenie u dzieci poczucia własnej wartości.