Projekt ecoPrzedszkole

Projekt, który prezentujemy ma kształtować wśród dzieci poprawną postawę ekologiczną, która będzie charakteryzowała się ciekawością świata, poczuciem ogromnej więzi z przyrodą, ale przede wszystkim odpowiedzialnością za przyrodę i środowisko. Zapewne im wcześniej dziecko zacznie zaprzyjaźniać się ze światem przyrody, tym bardziej będzie wrażliwe na szkody i krzywdy wyrządzone przez innych.

CELE GŁÓWNE:
stworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu przyrody, budzenie zainteresowania nią i ukierunkowania wiadomości dzieci na wartości ekologiczne,

kształcenie wrażliwości na otaczające środowisko przyrodnicze,
– kształcenie przyjaznego stosunku do wszystkich zwierząt i roślin, mądrego,
umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, podkreślenie konieczności ochrony przyrody i nie niszczenie jej bogactw.

Cele szczegółowe :
• wyrabianie właściwego stosunku do ochrony środowiska poprzez kształcenie nawyków ekologicznych,

• poznanie pojęcia „odpady” „surowce wtórne”, „segregacja”, „recykling”, „rośliny chronione”, ,,zwierzęta chronione”,
• rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą,

. Budzenie wrażliwości dzieci na potrzeby ptaków, owadów i poznanie korzyści, jakie płyną z ich obecności wśród ludzi
• preferowanie aktywności na łonie natury,
• znajomość zależności człowieka od przyrody i przyrody od człowieka,
• angażowanie się w działania na rzecz społeczności przedszkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem,
• poznanie elementarnych działań związanych z profilaktyką zdrowotną, a także postaw proekologicznych oraz stosowanie ich w życiu
codziennym,
• zdobycie wiedzy na temat przyczyn zanieczyszczenia wody, powietrza, lasów oraz sposobów ich zapobiegania,
• rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan najbliższego otoczenia przyrodniczego.