Komunikat Dyrektora

Drodzy Rodzice,

Z przyjemnością informuję, iż od poniedziałku 17 maja otwieramy dla Państwa przedszkole w pełni.

Będziecie Państwo mogli odprowadzać dzieci do sal 🙂. Nadal jednak obowiązuje nas limit osób na dany metr2. W szatni może przebywać maksymalnie 5 rodziców, w pozostałej części przedszkola również 5. Bardzo proszę o sprawne przemieszczanie się po placówce, tak aby nikt z Państwa nie musiał czekać zbyt długo. 

Do miłego zobaczenia!   🙂

Małgorzata Kamińska

Otwarcie przedszkola

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją Rządu od 19 kwietnia br. przedszkole wznawia zajęcia stacjonarne dla wszystkich dzieci.

Przypominamy, że nadal funkcjonujemy w ścisłym reżimie sanitarnym. Do przedszkola należy przyprowadzać włącznie zdrowe dzieci. Prosimy również o dostosowanie się do godzin pracy poszczególnych grup. Bez zmian pozostają także obowiązujące zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.

Do zobaczenia !

Przedłużenie ograniczenia funkcjonowania przedszkola

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 r. poz. 651)

ograniczenie funkcjonowania przedszkola zostaje przedłużone do 18 kwietnia 2021r.


Organizacja zajęć opiekuńczych na terenie przedszkola odbywać się będzie według zasad wymienionych
w komunikacie z dnia 26 marca. Zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego będą realizowane
w ramach kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy Teams.

 

Z życzeniami zdrowia, Małgorzata Kamińska

Komunikat o czasowym ograniczeniu funkcjonowania przedszkola

 

Zgodnie § 2. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 r. poz. 561)

 

od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r.

 

na obszarze kraju ogranicza się między innymi funkcjonowanie publicznych
i niepublicznych  przedszkoli. W tym okresie zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego będą realizowane w formie kształcenia na odległość wykorzystując narzędzie Teams.

Zgodnie z  § 2. ust. 4 ww. rozporządzenia dyrektor przedszkola na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach  organizacyjnych  pomocy  społecznej 
w rozumieniu  6pkt5  ustawy  z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z2020r. poz.1876 i2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach  i noclegowniach,  o których  mowa  48a  ustawy 
z dnia  12marca  2004r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,  o których mowa wart. 67  69  ustawy  z dnia  12marca  2004r.  o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa wart.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, do którego uczęszczają te dzieci.

Warunkiem uczęszczania dziecka do przedszkola jest złożenie przez rodziców wniosku do dyrektora przedszkola.

(wniosek)

Dziękuję za cierpliwość i zrozumienie

Z życzeniami zdrowia

Małgorzata Kamińska

 

 

Komunikat o zawieszeniu zajęć w grupie II oraz IV

Działając na podstawie § 18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie dzieci może być zagrożone, informuję o

ZAWIESZENIU ZAJĘĆ W GRUPIE II oraz IV

W TERMINIE OD 19.03.2021r. DO 26.03.2021r.

 

w związku z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na COVID 19 w grupie II.

Niestety niektóre dzieci z pozostałych grup także miały kontakt z osobą z pozytywnym wynikiem i również zostały objęte kwarantanną. Większość dzieci z grupy IV nie podlega kwarantannie aczkolwiek ze względu na skierowanie nauczycielki z grupy IV na kwarantannę zajęcia w tej grupie także zostają zawieszone.

Jednocześnie przypominam o konieczności przyprowadzania do przedszkola jedynie zdrowych dzieci.

Bardzo proszę Państwa również o dostosowanie się do godziny pracy poszczególnych grup. Jeżeli dziecko jest w przedszkolu przed lub po tym czasie – przebywa w innej grupie. Taka sytuacja w przypadku informacji o pozytywnym wyniku COVID 19 paraliżuje pracę więcej niż jednego oddziału. Powinno zdarzać się to jedynie w szczególnych przypadkach.

Grupa I pracuje w godzinach: 7.30 – 15.30

Grupa II pracuje w godzinach 6.00 – 16.00

Grupa III pracuje w godzinach 7.30 – 16.00

Grupa IV pracuje w godzinach 7:00 – 16:30

Grupa V pracuje w godzinach 6:30 – 15:30

 

W okresie zawieszenia zajęć poszczególnych grup zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego, będą realizowane w formie kształcenia na odległość wykorzystując narzędzie Teams.

Sytuacja jest rozwojowa, dlatego proszę śledzić naszą stronę internetową oraz platformę Teams.

Z życzeniami zdrowia,

Małgorzata Kamińska, Dyrektor PM6