Lista przyjętych

Właśnie opublikowaliśmy listę kandydatów przyjętych do Przedszkola Miejskiego
nr 6 im. Jeana de La Fontaine’a w Olsztynie na rok szkolny 2021/2022.

Z listą  można zapoznać się na wejściu do budynku naszego przedszkola. Wyniki rekrutacji można również sprawdzić na Platformie PUO, przez którą wysyłaliście Państwo wniosek do przedszkola.

Rodzice dzieci przyjętych z drugiej i trzeciej preferencji proszeni są o dostarczenie wniosków i załączników, które złożyliście Państwo w placówce pierwszego wyboru.

 

  Małgorzata Kamińska, dyrektor PM6

Lista dzieci zakwalifikowanych

Drodzy Rodzice,

Na drzwiach przedszkola została umieszczona lista dzieci zakwalifikowanych.

Informację o zakwalifikowaniu kandydata mogą Państwo również sprawdzić logując się do systemu rekrutacji:

https://naborp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/News

LISTA NIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM DZIECKA  DO PRZEDSZKOLA

Rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani do złożenia oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie od 23.04.2021r. do 28.04.2021r. Oświadczenie należy dostarczyć do sekretariatu przedszkola bądź przesłać skan wypełnionego dokumentu na adres przedszkole@pm6.olsztyn.eu. Druk dostępny poniżej. Brak takiego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją w dalszym procesie postępowania rekrutacyjnego.

oświadczenie woli

Małgorzata Kamińska, Dyrektor PM6

Rekrutacja 2021/2022

Szanowni Rodzice

Informujemy, że rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr 6
im. Jeana de La Fontaine’a w Olsztynie na rok szkolny 2021/2022

trwa od 15 marca 2021 r. od godz. 8:00 do 29 marca 2021 r. do godz. 15:00

Przypominamy, że wniosek wypełniamy wchodząc na stronę

http://www.edukacja.olsztyn.eu

a dokumenty potwierdzające przynosimy wyłącznie do przedszkola, które wskazano jako pierwszy wybór.

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją jak „krok po kroku” złożyć wniosek, którą znajdą Państwo na głównej stronie PUO:

https://edukacja.olsztyn.eu/

 

Dodatkowo udostępniamy Państwu link do nagrania, w którym znajduje się informacja o najważniejszych elementach rekrutacji dziecka do przedszkola:

https://youtu.be/AtmYhRLu4Ro

 

ZASADY NABORU

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn

na rok szkolny 2021/2022

 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach.

Dzieci w wieku 6 lat (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dzieci w wieku 5 lat (urodzone w 2016 r.), dzieci w wieku 4 lat (urodzone w 2017 r.) oraz dzieci w wieku 3 lat (urodzone w 2018 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, Prezydent Olsztyna, wskaże rodzicom inne przedszkole, który przyjmie dziecko.

 

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w zarządzeniu Prezydenta.

 

 1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – w przypadku gdy liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc w danym przedszkolu brane są pod uwagę łącznie ustawowe kryteria, mające jednakową wartość (80 pkt.).
 2. Na drugi etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub gdy dane przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami brane są pod uwagę kryteria i liczba punktów za te kryteria, określone w Uchwale Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2017 r. poz. 4609)
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Olsztynie:

– w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach 2018-2015),

oraz

– dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny

Dzieci urodzone w 2019 r. nie biorą udziału w rekrutacji

4. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego:

 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola (max. 3) według swoich preferencji.

Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

 • Rodzice/prawni opiekunowie:

– wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka wraz z załącznikami,

– podpisują go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym,

– w przypadku braku ww. podpisów drukują wypełniony wniosek wraz z załącznikami, podpisują go i po podpisaniu składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.

Lub

– pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu,

– wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają wraz z załącznikami w przedszkolu pierwszego wyboru,

– informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub upoważniony pracownik.

 • Podpisy rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów

wniosek o przyjęcie do przedszkola

oświadczenie o zamieszkaniu

oświadczenie o dochodzie

 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, za pomocą systemu informatycznego jeżeli posiadają podpis kwalifikowany lub profil zaufany lub zanoszą je do przedszkola do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

Informujemy, że wypełnione i podpisane przez rodziców dokumenty dziecka wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami (zaświadczenia o zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie, wielodzietność – Karta Dużej Rodziny, dokumenty potwierdzające niepełnosprawność – kryteria rekrutacji) zapakowane w kopercie lub koszulce należy przynieść do sekretariatu przedszkola.

załącznik 1 – oświadczenie o dochodzie

załącznik 2 – oświadczenie o zamieszkaniu

wniosek o przyjęcie do przedszkola